Новости

Иаанкылоуп Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҵәахырҭатә банк напхгараҭаразы Аамҭалатәи анапхгара аусура

17-05-2018 07:11

news

Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә банк ирыланаҳәоит 14.05.2018 ш.  азы Аҧсны Аҳәынҭқарра Акционертә коммерциатә Аҵәахырҭатә банк (ИАУ) (Аҧсны Аҵәахырҭатә банк (ИАУ) акредиттә еиҿкаара напхгараҭаразы Аамҭалатәи анапхгара аусура шаанкылоу аусура аҿҳәара ацара инамаданы.