ахаҿратә ган
ашьҭахьтәи аган
 
 

«Аҧсны иналукааша ауаа» асериала иҭыжьу «Бҕажәба Хәыхәыт Соломон-иҧа» захьӡу,
10 ҧсарк ицо араӡынтәы монета

(хәызмоу аметалл акапанцқьа 31,1 г, аиларҭәа ахкы 925, акаталогтә № 0110010-007)
ҭеиҭыҧшла игьежьуп, адиаметр 39,0 мм иҟоуп.