ахаҿратә ган
ашьҭахьтәи аган
 

«1992-1993шш. рызтәи аҧсныжәлар рџьынџьтәылатә еибашьра» 
асериала иҭыжьу 10 ҧсарк ицо  араӡынтәы монета

(хәызмоу аметалл акапанцқьа 31,1г, аиларҭәа ахкы 925),
акаталогтә № 0210010-002 ҭеиҭыҧшла игьежьуп, адиаметр 39,0 мм иҟоуп.