ахаҿратә ган
ашьҭахьтәи аган
 
 

"Аҧсны аҭоурыхтә баҟақәа" асериала иҭыжьу
«Ацқьа Гьаргь (Аергь) изку Елыр-ныха»
захьӡу, 10 ҧсарк ицо араӡынтәы монета.

(араӡны капанцқьа 31,1г, аиларҭәа ахкы 925, акаталогтә № 0310010-007),
ҭеиҭыҧшла игьежьуп, адиаметр 39,0 мм. иҟоуп