«Аҧсны аҭоурыхтә баҟақәа»
 
ахаҿратә ган
ашьҭахьтәи аган
 
 

"Аҧсны аҭоурыхтә баҟақәа" асериала иҭыжьу
«Ацқьа Мариа Нцәадзыхшааз илызку Бедиа ныха»
захьӡу, 50 ҧсарк ицо ахьтәи гәаларшәагатә монета.

(араӡны капанцқьа 15.55 г, аиларҭәа ахкы 999, акаталогтә № 0320050-006),
ҭеиҭыҧшла игьежьуп, адиаметр 30,0 мм. иҟоуп