«Аҧсны аҭоурыхтә баҟақәа»

 
ахаҿратә ган
ашьҭахьтәи аган
 
 

"Аҧсны аҭоурыхтә баҟақәа" асериала иҭыжьу
«Ацқьа Гьаргь (Аергь) изку Елыр-ныха»
захьӡу, 50 ҧсарк ицо ахьтәи гәаларшәагатә монета.

(араӡны капанцқьа 15.55 г, аиларҭәа ахкы 999, акаталогтә № 0320050-007),
ҭеиҭыҧшла игьежьуп, адиаметр 30,0 мм. иҟоуп