«Аҧсны аҭоурыхтә баҟақәа»
 
ахаҿратә ган
ашьҭахьтәи аган
 
 

"Аҧсны аҭоурыхтә баҟақәа" асериала иҭыжьу
«Нанҳәа иазку Дранда-ныха»
захьӡу, 10 ҧсарк ицо араӡынтәы монета.

(араӡны капанцқьа 31,1г, аиларҭәа ахкы 925, акаталогтә № 0360010-001),
ҭеиҭыҧшла игьежьуп, адиаметр 39,0 мм. иҟоуп