«Аҧсны аҭоурыхтә баҟақәа»
 
ахаҿратә ган
ашьҭахьтәи аган
 
 

"Аҧсны аҭоурыхтә баҟақәа" асериала иҭыжьу
«Ацқьа Симон Кананит изку Афон Ҿыцтәи аныха»
захьӡу, 10 ҧсарк ицо араӡынтәы монета.

(араӡны капанцқьа 31,1г, аиларҭәа ахкы 925, акаталогтә № 0360010-005),
ҭеиҭыҧшла игьежьуп, адиаметр 39,0 мм. иҟоуп