«Аҧсны аҭоурыхтә баҟақәа»
 
ахаҿратә ган
ашьҭахьтәи аган
 
 

"Аҧсны аҭоурыхтә баҟақәа" асериала иҭыжьу
«Афон-Ҿыцтәи ауахәама»
захьӡу, 100 ҧсарк ицо араӡынтәы монета.

(араӡны капанцқьа 155.5г, аиларҭәа ахкы 925, акаталогтә № 0360100-008),
ҭеиҭыҧшла игьежьуп, адиаметр 60,0 мм. иҟоуп