Асериала" Аспорт "
 
ахаҿратә ган
ашьҭахьтәи аган
 
 

" Аспорт " асериала иҭыжьу «Адомино азы адунеи Ачемпионат, Аҧсны, 2011ш.»,
10 ҧсарк ицо араӡынтәы монетақәа,

хәызмоу аметалл акапанцқьа 31,24г., аиларҭәа ахкы 925, акаталогтә № 0410010-001),
ҭеиҭыҧшла игьежьуп, адиаметр 39,0 мм. иҟоуп