Банк Абхазии
 
http://www.bankofabkhaziya.org
http://www.bankofabkhazia.org
http://www.nb-ra.org
   
 
 
   
ИБАНКТӘЫМ АҲАСАБКРАТӘ КРЕДИТТӘ ЕИҾКААРА "ГӘДОУҬА"
(ЗҬАКҦХЫҚӘРА ҲӘААҚӘҴОУ АИЛАЗААРА) *
 
 
Ахьӡ нагӡаны
ИБАНКТӘЫМ АҲАСАБКРАТӘ КРЕДИТТӘ ЕИҾКААРА "ГӘДОУҬА" (ЗҬАКҦХЫҚӘРА ҲӘААҚӘҴОУ АИЛАЗААРА) *
Ахьӡ ркьаҿны -
Аҭаҩратә номер 04
КГР ианҭарҩыз арыцхә      28.04.2012ш.
Алицензиа (ианрыҭоу арыцхә/аҵыхәтәаны ианырҧсахыз) Абанктә операциақәа рынагӡаразы алицензиа Ибанктәым Аҳасабкратә Кредиттә Еиҿкаара "Гәдоуҭа" (Зҭакҧхықәра ҳәаақәҵоу аилазаара) аҟынтәи ирхынҳәуп 01.06.2012ш. инаркны Аҧсны Абанк лаҵара 31 2012ш. азтәи Адҵа №195 инақәыршәаны.                               
Иаҧыхуп 01.04.2013ш. инаркны (Аиуристтә хаҿқәа иаку рҳәынҭқарратә реестр аҟны анҵамҭа аҭаҩратә номер 213РА000186) Арбитражтә усӡбарҭа 10.07.2012ш.азтәи аӡбара №АС -56/2012ш.ашьаҭала.
* - Абанк ахьӡ Аҧҟаҧҵәа инақәыршәаны
 
Абанктə операциақəа рымҩаҧгаразы алицензиа архынҳəразы аинформациа
 
Аиуристтə хаҿқəа иаку рҳəынҭқарратə реестр аҟынтəи Алҩаа
 
 
       

Аҭыӡҭыҧ: 384900, Аҟәа ақ. Леон имҩа, 14, Аҧсны Аҳәынҭқарра, БИК 224100000
аҭел: +7(840) 229-76-23 Афакс: +7(840) 229-76-22; e-mail: info@a.nb-ra.org
Copyright©2006  Аҧсны Абанк