Банк Абхазии
 
http://www.bankofabkhaziya.org
http://www.bankofabkhazia.org
http://www.nb-ra.org
   
 
 
   
 
Акредиттә еиҿкаарақәа рзы аинформациа еихшьала
   

Акредиттә еиҿкаарақәа рҭаҩра

Ахыҧхь-ра

1.

Акредиттә еиҿкаарақәа ҭаҩуп Аҧсны Абанк ала, зынӡа:

23

 

абанкқәа

21

 

ибанктәым акредиттә еиҿкаарақәа

3

1.1.

Акредиттә еиҿкаара ҭаҩуп акапитал аҟны 49 проценттә аҳәаанырцәтә лахәылара ала

2

1.2.

Аҧсны Абанк ала иҭаҩыз акредиттә еиҿкаарақәа, аха макьана аҧҟаҧҵәатә капитал ахә зымшәац, алицензиагьы змоуц (закәанла ишьақәыргылоу аҿҳәара аҳәаақәа рыла), убри ахыҧхьаӡараҿы:

-

 

абанкқәа

-

 

ибанктәым акредиттә еиҿкаарақәа

-

 

Аус зуа акредиә еиҿкаарақәа

 

2.

Абанктә операциақәа назыгӡар зылшо акредиттә еиҿкаарақәа, зынӡа

9

 

убри ахыҧхьаӡараҿы:

 

 

абанкқәа

8

 

ибанктәым акредиттә еиҿкаарақәа

1

2.1.

Анаҩсантәи аусқәа рынагӡаразы акредиттә еиҿкаарақәа азин рызҭо алицензиақәа

 

 

- ауааҧсыра рлагаламҭақәа радҧхьалара;

6

 

-  аҳәаанырцәтә валиутала аоперциақәа рынагӡара;

9

 

 - алицензиа хадақәа;

6

 

 - хәызмоу аметаллқәа рыла аоперациақәа рымҩаҧгара

1

2.2.

Аҧҟаҧҵәатә капитал аҟны аҳәаанырцәтә лахәылара змоу акредиттә еиҿкаарақәа

3

3.

Аус зуа акредиттә еиҿкаарақәа иҭаҩу рыҧҟаҧҵәатә капитал (зықь мааҭла), убри ахыҧхьаӡараҟны аҳәаанырцәтә капитал (арыцхә/ахәҭаа)

37444942000
(11,2%)

4.

Аҧсны Аҳәынҭқарра аҵакырадгьыл аҟны аус зуа акредиттә еиҿкаарақәа рфилиалқәа, зынӡа

8

 

урҭ рахьтә:

 

 

Аҧсны Аҵәахбанк

7

5.

Аҳәаанырцә аус уза  акредиттә еиҿкаарақәа рфилиалқәа, зынӡа

-

6.

Аҧсны Аҳәынҭқарра аҵакырадгьыл аҟны абанкқәа-ирезидентқәам рфилиалқәа

-

7.

Аус зуа акредиттә еиҿкаарақәа рхаҭарнакрақәа, зынӡа

-

 

убри ахыҧхьаӡараҿы:

-

 

Аҧсны Аҳәынҭқарра аҵакырадгьыл аҟны

-

 

аҳәаанырцә

-

 

Алицензиақәа рырхынҳәреи аиуристтә хаҿқәа раҧыхреи

8.

Абанктә операциақәа рынагӡаразы алицензиа зымху (иаҧыху), иара убас акредиттә еиҿкаарақәа рҳәынҭқарратә ҭаҩразы Ашәҟәы иалхым акредиттә еиҿкаарақәа

4

9.

Акредиттә еиҿкаарақәа рҳәынҭқарратә ҭаҩразы Ашәҟәы ахь анҵамҭа анҵоуп акредиттә еиҿкаара аиуристтә хаҿы аҳасабала аҧыхразы, зынӡа

10

 

убри ахыҧхьаӡараҿы:

 

 

- алицензиа архынҳәра (аҧыхра) инамаданы

8

 

- аиҭеиҿкаара инамаданы

2

 

урҭ рахьтә:

 

 

                      аилалара аформала

 

 

                      аидылара аформала

 

               убри ахыҧхьаӡараҿы:

 

 

егьырҭ абанкқәа рфилиалқәа рахь аиҭеиҿкаара амҩала

1

 

егьырҭ абанкқәа ирыдырҵеит (афилиал ҟамҵаӡакәа)

 

 

- аҧҟаҧҵәатә капитал ахәшәара ахәҭаҿы азакәанҧҵара аилагара инамаданы

 
 

- аҧыхразы алахәылаҩцәа рхатәгәаҧхаратә ӡбара инамаданы

 
       

Аҭыӡҭыҧ: 384900, Аҟәа ақ. Леон имҩа, 14, Аҧсны Аҳәынҭқарра, БИК 224100000
аҭел: +7(840) 229-76-23 Афакс: +7(840) 229-76-22; e-mail: info@a.nb-ra.org
Copyright©2006  Аҧсны Абанк