Банк Абхазии
 
http://www.bankofabkhaziya.org
http://www.bankofabkhazia.org
http://www.nb-ra.org
   
 
 
   
Коммерциатъ банк “Универсал-Банк”*
 
 
Ахьӡ нагӡаны
Коммерциатъ банк “Универсал-Банк”*
Ахьӡ ркьаҿны -
Аҭаҩратә номер 018
КГР ианҭарҩыз арыцхә      18.10.2000ш.
Аҧҟаҧҵәа аҟнытә аҭыӡҭыҧ 384900, Аҧсны Аҳәынҭқарра, Аҟәа ақ., Лакоба имҩа, 31
Аҭыӡҭыҧ иашаҵәҟьа 384900, Аҧсны Аҳәынҭқарра, Аҟәа ақ., Лакоба имҩа, 31
БИК 224100018
ИНН 1100065
OKПO 20005264
Аҭел аҭел.+7(840)226-33-60,+7(840)226-33-61,+7(840)226-33-64,
aфакс. +7(840)223-99-15
Аҧсны Абанк зқәыршаҳаҭу анагӡаратә усбарҭа анапхгаҩцәа Анапхгара ахантәаҩы –Табаҕәуа Мариа Шамил-иҧҳа, Анапхгара ахантәаҩы лхаҭыҧуаҩ - Чазмаа Жанна Рафаел-иҧҳа, аҳасабеилыргаҩы хада - Зарандиа Арина Гиви-иҧҳа, аҳасабеилыргаҩы хада лхаҭыҧуаҩ - Адлеиба Гаиане Ингишьтер-иҧҳа  
Ахылаҧшратә еилакы ахантәаҩы Ҳашба Арсоу Гурам-иҧа
Ахылаҧшратә еилакы алахәылаҩцәа Коҕониа Лоуренс Рауф-иҧа, Чазмаа Жанна Рафаел-иҧҳа
Аҧҟаҧҵәа Аҧҟаҧҵәа аҵыхәтәантәи аредакциа аиқәыршаҳаҭра арыцхә:16.04.2013ш.;
Аҧҟаҧҵәатә капитал 28 395 000м. Хәажәкыра 14 2012ш.рзы
Алицензиа (ианрыҭоу арыцхә/аҵыхәтәаны ианырҧсахыз) Абанктә операциақәа рынагӡаразы алицензиа Хада (13.03.2007ш.)

Акредиттә еиҿкаара аиҵашарақәа
афилиалқәа ---------------------------
ахарҭәаагатә офис 1
акассатә еиларсқәа ирылам аоперациатә кассақәа ---------------------------
аиҭныҧсахларҭақәа ---------------------------
* - Абанк ахьӡ Аҧҟаҧҵәа инақәыршәаны
       

Аҭыӡҭыҧ: 384900, Аҟәа ақ. Леон имҩа, 14, Аҧсны Аҳәынҭқарра, БИК 224100000
аҭел: +7(840) 229-76-23 Афакс: +7(840) 229-76-22; e-mail: info@a.nb-ra.org
Copyright©2006  Аҧсны Абанк