Новости

Агәаларшәагатә монетақәа аикәшарахь рҭыжьра

24-10-2022 17:30

Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә банк ирыланаҳәоит аикәшарахь ишҭыжьу «Кавказ ажәларқәа рышәҵатәи рабџьари» асериаҟнытә агәаларшәагатә монетақәа «Ачерқьес», «Ачерқьес ҭыҧҳа» «Кавказ ажәларқәа рышәҵатәии рҳәаҭҳеи» асериаҟнытә.

1. Агәаларшәагатә монета «Ачерқьес». 

Атираж: 100 шт.
Ашәагаа: 42х70 мм.
Алых: Араӡны 925
Иалоу аметалл цқьа: 150 г.
Ахаҿратә хәыҧса:  20 аҧсарк
Асахьаҭыхҩы: Џьапуа Баҭал Рушьни-иҧа.
Асериа «Кавказ ажәларқәа рышәҵатәии рҳәаҭҳеи»
Акаталогтә номер: 0610020-009
Аверс. аҟны иануп XIX ашә. аҩбатәи азбжа иаҵанакуа  Д. И. Ермаков еицырдыруа ифотосахьа «Аҧсуа депутатцәа» аҟнытә аҧсуа еибашьцәа рсахьа. Армарахьтәи аган аҟны иануп зымҵәыжәҩа еиҵыхны иҧыруа ауарбақәа 11 рыла ишьақәгылоу асолиартә (амра) дырга, уи аҵаҟа  аҧара ахаҿратә хәыҧса -20 аҧсар, арыцхә 2022. Арҕьарахьала ичаҧаны «Аҧсны Абанк» ҳәа аҩыра иара убас Аҧсны Аҳәынҭқарра Агерб ануп.
Ареверс: Ареверс агәҭаны иануп аҧштәы змоу атампомҳәыр ала инагӡоу ачерқьес еибашьҩы исахьа. Асахьа арҩычагатә кәырша иҭакуп, хыхьтәи ахәҭаҟны иануп аҩырақәа  «азахә», «адыга» ҳәа.

2. Агәаларшәагатә монета «Ачерқьес ҭыҧҳацәа»

Атираж: 100 шт.
Ашәагаа: 42х70 мм.
Алых: Араӡны 925
Иалоу аметалл цқьа: 150 г.
Ахаҿратә хәыҧса:  20 аҧсарк
Асахьаҭыхҩы: Џьапуа Баҭал Рушьни-иҧа.
Асериа «Кавказ ажәларқәа рышәҵатәии рҳәаҭҳеи»
Акаталогтә номер: 0610020-010
Аверс. Аҟны иануп XIX ашә. аҩбатәи азбжа иаҵанакуа  Д. И. Ермаков еицырдыруа ифотосахьа «Аҧсуа депутатцәа» аҟнытә аҧсуа еибашьцәа рсахьа. Армарахьтәи аган аҟны иануп зымҵәыжәҩа еиҵыхны иҧыруа ауарбақәа 11 рыла ишьақәгылоу асолиартә (амра) дырга, уи аҵаҟа  аҧара ахаҿратә хәыҧса -20 аҧсар, арыцхә 2022. Арҕьарахьала ичаҧаны «Аҧсны Абанк» ҳәа аҩыра иара убас Аҧсны Аҳәынҭқарра Агерб ануп.
Ареверс: Ареверс агәҭаны иануп аҧштәы змоу атампомҳәыр ала инагӡоу ачерқьес ҭыҧҳацәа  рсахьа. Асахьа атрадициатә орнамент зну арҩычагатә кәырша иҭакуп, хыхьтәи ахәҭаҟны иануп аҩырақәа «азахә», «адыга» ҳәа.