Новости

ИА «АԤРА» иазгәанаҭеит 2020 шықәсазы абанктә карта АԤРА зку рахьтә еиҳа зхы иазырхәаз

25-12-2020 19:15

2020 ш. ԥхынҷкәынмза 23 рзы НП «АԤРА» абанктә карта АԤРА зку рахьтә еиҳа зхы иазырхәаз алкааны иазгәанаҭеит. 

Аԥсны Абанк агәаларшәагатә монетақәа реизга ранашьан Алиас Наҟәаԥиеи Альвина Вагеи акарта АԤРА «World» Аԥсны анҭыҵ еиҳа лассы-лассы рхы иахьадырхәоз азы, иара убас Асҭан Ашәба – Аԥсны Аҳәынҭқарра адгьылҵакыраҟны.

2020 ш. иазгәаҭоуп абанктә карта АԤРА напынҵадатәи аоперациақәа рыла ахархәара акырӡа ишазҳаз. Аԥсны атәылауаа акарта АԤРА ала ахәԥсақәа ршәара алдыршеит   250 млн. мааҭ рыхә, ари ҵыԥхтәи арбагақәа раасҭа ҩынтә еиҳауп (120 млн. мааҭ.)

Сынтәатәи ашықәс азы Аԥсны ауааԥсыра акарта АԤРА атәыла анҭыҵ еиҳа лассы-лассы рхы иадырхәо иалагеит. 2020 ш. аоперациақәа рзеиԥш мҽхакы 40 млн. мааҭ иреиҳахеит.

Ҳазҭагылоу аамҭазы ареспубликаҟны АШӘС АԤРА атерминалтә каҭа напынҵалатәи аԥаратә хархәагақәа рҭыгареи ахәаахәҭра-маҵзуратә наплакқәа рыҟны ахәԥсақәа ршәареи рзы 2,5 нызқь мыруга еиднакылоит.