АПРЕССАЗЫ АДЫРРАҚӘА

Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә банк аҳәамҭа ҟанаҵеит ААУ аекономикатә факультет астудентцәа рҟынтәи аҵараҿ ибзиаӡаны зхы аазырԥшуа астипендиақәа ранашьахоит ҳәа.

Sputnik Аҧсны 22.02.2017