Банк Абхазии
 
http://www.bankofabkhaziya.org
http://www.bankofabkhazia.org
http://www.nb-ra.org
   
 
 
Аҧсны ахәшәаратә система

Аҧсны ахәшәаратә система 2005ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2006ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2007ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2008ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2009ш.

Аҧсны ахәшәаратә система 2010ш.

 
 

Аҧсны ахәшәаратә система 2007г.

Абанк Адокументқәа рхыҧхьаӡара 2007 шықәсазы
ажьырныҳәа
жәабран
хәажәкыра
мшаҧы
лаҵара
рашәара
ҧхынгәы
нанҳәа
цәыббра
жьҭаара
абҵара
ҧхынҷкәын
Зынӡа
Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә
банк
570
1045
1068
1138
1179
1115
1279
1136
1194
1205
1275
1961
14165
Акоммерциатә банкқәа, зынӡа
5660
6941
8254
8075
7604
8446
9545
9191
9047
9480
7755
10731
100729
урҭ рхыҧхьаӡараҿы

Гудауҭатәи АБ “Аграртә-Банк” *

164
310
380
310
222
413
433
415
419
345
256
403
4070

Аҵәахырҭа банк *

1012
1189
1442
1503
1327
1462
1643
1650
1692
1656
1392
1907
17875

АБ “Афинанс-Инвестициатә Банк” *

203
188
255
286
251
316
335
294
339
369
299
439
3574

АБ “Сухум-Банк” *

573
666
756
705
591
794
896
817
796
877
675
1029
9175

АБ“Ареиара амшынеиқәатәи абанк”*

94
61
239
180
202
174
220
234
261
226
194
260
2345
АБ "Башныхә-анк"*
78
94
133
131
111
97
139
121
82
41
11
0
1038

Очамчыратәи АБ*

156
225
221
231
231
224
236
229
257
278
226
472
2986

АБ “Универсал-Банк”*

600
719
827
833
795
808
957
875
939
960
903
1087
10303

АБ “КИБИТ-Банк”*

28
29
49
34
53
137
102
194
187
238
230
319
1600

АБ “Гарант-Банк”*

1586
1806
1963
2023
1899
1978
2130
1919
1859
1996
1795
2330
23284

АБ “Леон-Банк”*

60
68
77
52
50
97
218
181
200
131
83
146
1363

АБ “Банк-Престиж”*

254
315
415
419
417
345
419
468
332
499
407
581
4871
АБ "ВестКомБанк"*
0
0
0
0
5
19
15
25
8
23
2
0
97

АБ “Инвест-Банк”*

225
331
376
273
330
306
417
295
418
471
312
359
4113

Аҟәатәи арегионалтә акоммерциатә банк “Ешера”*

126
190
208
207
170
235
223
205
159
234
117
165
2239

АБ “Гагра-Банк”*

501
750
913
888
950
1041
1162
1265
1099
1136
853
1234
11796

АБ “Амра-Банк”*

6230
7986
9322
9213
8783
9561
10824
10327
10241
10685
9030
12692
114894
 Зынӡа:         
7464
9130
10780
11895
10941
11547
12981
8998

13290

11817

10249

14171

133263

* - Абанк ахьӡ Аҧҟаҧҵәа инақәыршәаны

Аҭыӡҭыҧ: 384900, Аҟәа ақ. Леон имҩа, 14, Аҧсны Аҳәынҭқарра, БИК 224100000
аҭел: +7(840) 229-76-23 Афакс: +7(840) 229-76-22; e-mail: info@a.nb-ra.org
Copyright©2006  Аҧсны Абанк